Sportovní rybářství Jestřabice

Soukromý rybolov v blízkosti Kyjova

Vyhledávání

Ryba roku 2007

Celoroční soutěž o největší rybu

Fotogalerie

Máme se čím chlubit

Závody a jiné akce

Vítězové a poražení

Rybářský řád 2020 část VI.- XII.

 

VI. POVOLENÉ ZPŮSOBY LOVU RYB A VNADĚNÍ

 1. PŘI VŠECH ZPŮSOBECH LOVU JE POVOLENO POUŽÍVAT POUZE HÁČKY BEZ PROTIHROTU NEBO S PROTIHROTEM ZAMÁČKLÝM NEBO UPILOVANÝM.

 1. Kdo loví ryby udicí smí k tomu používat nejvýše dvou prutů (při koupi povolenky chyť a pusť nejvýše tří prutů), každý nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými háčky.

 2. Při lovu na položenou, kdy je předpoklad velkých úlovků je povinnost mít dostatečně zachovalý a silný vlasec – minimálně však 0,3 mm.

 3. Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být další prut nastražen. Při přívlači se smí lovit jen s jednou nástrahou. Ta může být vybavena jen jedním jednoháčkem, dvojháček či trojháček smí být použit pouze při lovu na povolenkou s rybou.

 4. Při muškaření je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být další prut nastražen, smí být použit muškařský prut, muškařský naviják a muškařská šňůra podle běžných zvyklostí. Jako nástrahy smí být použito jen umělých mušek v počtu 1-3 na návazci.

 5. Při lovu musí mít rybář vyprošťovač háčků (peán, pinzetu nebo klíšťky), míru pro zjištění délky ponechaných ryb, podběrák dostatečně velký tak, aby při podebrání byla celá ryba v síťce, oka podběráku musí být malá, aby se ploutve nezamotávaly do sakoviny (tím, že se ryba zamotá do sakoviny, tak se poškodí), vlastní vezírek, ve kterém ponechané ryby přechovává a podložku pod ryby dostatečně velkou tak, aby celá ryba byla na podložce a aby žádná část těla ryby neležela na zemi. Podložka pod rybou musí být vždy mokrá.

 6. Zdolaná ryba, kterou si lovící nemíní ponechat musí být vypnuta z háčku ve vodě, bez zbytečného pokládání na břeh a jiného poškozování.

 7. Lov z bellyboatů povolen jen v max. počtu 5 ks na vodní ploše. POUZE PONDĚLÍ AŽ ČTVRTEK.

 

VII. DOCHÁZKA K VODĚ, POČET A MNOŽSTVÍ ÚLOVKŮ A JEJICH EVIDENCE

 1. Ponechané 4 ks malé ryby (okoun, lín, úhoř, pstruh a siven) se počítají za 2 ks ryby ost. ušlechtilé (kapr, amur, bolen, tolstolobik) nebo 1 ks dravce (štika, candát, sumec).

 2. Každý lovec ryb musí mít u sebe platnou povolenku a doklad totožnosti. povolenka je nepřenosná a platí pro jednu osobu.

 3. Před započetím rybolovu je lovící povinen nesmazatelným způsobem zapsat do záznamu datum. Lov bez označení této povinnosti se považuje za pytláctví. Povinnost platí v plném rozsahu i pro držitele jednodenní povolenky.

 4. Limit na celoroční povolenku je 9 ks dravce (štika, candát, sumec) nebo18 ks ost. ušlechtilé ryby (kapr, amur, bolen, tolstolobik) nebo 36 ks malé ryby (okouna, lína, úhoře, pstruha či sivena). Držitel celoroční povolenky si může denně ponechat nejvýše 7 kg všech ryb. Dojde-li k překročení limitu poslední ulovenou rybou, lze si tuto ponechat. V tomto úlovku smí být nejvýše 1 ks dravce (štika, candát, sumec) nebo 2 ks ost. ušlechtilých ryb (kapr, amur, bolen, tolstolobik) nebo 4 ks malé ryby (okouna, lína, úhoře, pstruha a sivena). Po ulovení a ponechání denního limitu ryb, končí denní lov i když ulovené ryby ryb nedosahují povolenou max. hmotnost úlovku 7 kg. Po naplnění ročního limitu povolenky, končí její platnost a držitel je povinen ji odevzdat do 5-ti dnů.

 5. Držitel tříměsíční povolenky (90 dní) je oprávněn si ponechat nejvýše 3 ks dravce nebo 6 ks ost. ušlechtilých ryb nebo 12 ks malé ryby. Nebo jakoukoliv kombinaci, kdy platí 1ks dravce = 2 ks ost. ušlecht. ryby = 4 ks malé ryby. Po naplnění limitu povolenky je lovící povinen lov ukončit, ale má možnost zakoupit si další povolenku.

 6. Držitel týdenní povolenky (7 dní) je oprávněn si ponechat nejvýše 3 ks dravce nebo 6 ks ost. ušlechtilých ryb nebo 12 ks malé ryby. Nebo jakoukoliv kombinaci, kdy platí 1ks dravce = 2 ks ost. ušl. ryby = 4 ks malé ryby. Po naplnění limitu povolenky je lovící povinen lov ukončit, ale má možnost zakoupit si další povolenku.

 7. Na jednu víkendovou povolenku si lze ponechat buď 1 ks dravce nebo 2ks ost. ušlecht. ryby, nebo 4 ks malé ryby. Po naplnění limitu povolenky je lovící povinen lov ukončit, ale má možnost zakoupit si další povolenku.

 8. Na jednu denní povolenku si lze ponechat buď 1 ks dravce nebo 2ks ost. ušlecht. ryby, nebo 4 ks malé ryby. Maximální hmotnost úlovku je omezena denním limitem 7 kg. Po naplnění denního limitu je lovící povinen lov ukončit, ale má možnost zakoupit si další povolenku.

 9. Při úlovku a ponechání si ryby, která má stanovené míry a denní limit je lovec povinen tuto skutečnost zapsat ihned do záznamu s označením druhu a délky ryby (cm). Ponechaná ryba musí být zapsána do záznamu o úlovcích ještě dříve, než lovící pokračuje v lovu. Počet a hmotnost ostatních ryb, které si rybář ponechal je povinen zapsat do záznamu před odchodem od vody, tj. po skončení lovu. Nedosáhne-li rybář úlovku je povinen si příslušný záznam proškrtnout.

10. Vyplněný záznam o úlovcích musí držitel povolenky vrátit majiteli, a to i když nedocílil žádného úlovku. Záznam je také možno odevzdat do schránky u vývěsky na mostku.

11. Při zakoupení některé z povolenek typu „chyť a pusť" se lovící řídí rybářským řádem. Všechny ulovené ryby ale již ve vodě uvolní (pokud vězí takovéto rybě háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout) a žádnou si nesmí ponechat. Smí používat pouze jednoháčky bez protihrotu. Při lovu na položenou a plavanou smí mít rybář nastraženy 3 pruty.

 

VIII. UCHOVÁVÁNÍ ULOVENÝCH RYB A ZACHÁZENÍ S NIMI

 1. Ryba, která byla vytažena na břeh, podebrána, poškozena příliš hlubokým zaseknutím nástrahy, stiskem, nebo jinak, nesmí být puštěna zpět, lovící je povinen si tuto ponechat, přičemž se mu započítává do denního limitu.

 2. Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem ji přivazovat, případně nechat nezabité ryby uhynout.

 3. Při vylovení ryby na břeh je rybář povinen zacházet s ní šetrně. Je nutno použít podběrák a podložku pod ryby.

 4. Ryby, které nedosahují stanovené min. míry nebo přesahují stanovenou max. míru musejí být šetrně vráceny do vody. Uvolňujeme je pokud možno ve vodě bez zbytečné manipulace na břehu. Pokud vězí takovéto rybě háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout.

 5. Lovec uchovává po zapsaní ryby živé ve vlastním vezírku či ekosaku, lososovité ryby po ulovení, které si chce ponechat musí ihned zapsat a usmrtit.

 6. Ryba uložená ve vezírku se považuje za ponechanou. Je zakázáno vyměňovat ve vezírku umístněné ryby za nově chycené. Zakazuje se používání společných vezírků.

 7. Je zakázáno přechovávat ve vezírku ryby ulovené na jiných revírech nebo jiného rybáře.

 8. Není dovoleno darovat rybu přímo u vody.

 9. Jakékoliv opracování ulovených ryb je nutné provádět jen na místě tomu určeném

  • porcovací stůl u hlavní chaty – vždy po sobě ukliďte

  • rybí odpady i uhynulé ryby odkládejte do přistavené nádoby dle pokynů obsluhy

  • pokud bude rybář přistižen, že rybu kuchá u vody, bude mu odebrána povolenka

IX. DOPROVOD RYBÁŘE

 1. Nerybařící doprovod se rovněž řídí rybářským řádem.

 2. Rybář je povinen seznámit svůj doprovod s pravidly pobytu v areálu přehrady, neboť za jeho chování může nést zodpovědnost.

 3. Osoby, které nejsou uvedeny v povolence rybáře, nejsou oprávněny k pobytu v areálu přehrady po skončení denní doby lovu.

X. UDĚLOVÁNÍ VÝJIMEK

O všechny výjimky musí být žádáno s dostatečným předstihem.

Jsou platné pouze výjimky řádně zapsané do povolenky personálem přehrady!

 • lov přes noc za příplatek bez možnosti ponechání ryby - lovící přes noc je povinen být osvětlen světlem viditelným z 50-ti metrů

 • použití pevných bójí k lovu sumců

 • jednorázové použití lodě k převozu vybavení na druhou stranu, a to pouze pro bivaky 5-10

XI. SANKCE

Lovící je povinen se podrobit kontrole na vyzvání pracovníků zmocněných majitelem, a to včetně zavazadel a vozidla.

 1. Nedodržení kterékoliv části tohoto rybářského řádu bude řešeno podle závažnosti přestupku i odebráním povolenky.

 2. Rybářům, kterým byla odebrána povolenka, již nebude nová vydána.

 3. Vjezd motorových vozidel do míst, kde je to zakázáno, bude trestán odebráním povolenky k lovu.

 4. Odebráním povolenky k lovu bude taktéž trestán lov bez zápisu do záznamu o úlovcích (datum, počet ponechaných ryb, ...).
  Jakékoliv vážnější porušení výše uvedených zásad bude mít za následek odebrání povolenky a okamžitou ztrátu všech práv k rybolovu v revíru.

 

 

 

Přihlášky a startovné posílejte na adresu:

Romana Šlesingerová Jestřabice 52, tel.: 602 832 077, email: ryby@jestrabice.cz
MVDr. Miloslav Šlesinger Jestřabice 52, tel.: 606 235 010, email: ryby@jestrabice.cz
Grafický návrh Rudi, a.s.
Zpracování Chytej.cz
© 2007 Sportovní rybářství Jestřabice, s.r.o. počitadlo přístupů