Rybářský řád

Vodní nádrž Jestřabice ležící v k.ú. obce Jestřabice, je majetkem společnosti Sportovní rybářství Jestřabice s r.o. (dále jen „majitel“). Cílem hospodaření této společnosti je chov ryb a provozování sportovního rybolovu v nejlepším smyslu slova: lov ryb systémem „chyť a pusť“, šetrné zacházení s rybou, citlivý vztah k okolní přírodě (zeleni a vodním živočichům).
Zároveň uznáváme význam rybího masa ve výživě i tradiční české kuchyni. Preferujeme radost z pobytu v přírodě, aktivní odpočinek a bohaté úlovky trofejových ryb. Vyzýváme všechny stejně smýšlející kolegy sportovní rybáře, aby spolu s námi prosazovali myšlenky sportovního rybolovu a aktivně pomáhali chránit naši pěknou vodu před pytláky a nenechavci.
Petrův zdar!

Lovná sezóna je během roku rozdělena na tři období, charakterizovaná preferencí lovu různých druhů ryb:

I. pstruhový režim
Měsíce: březen, duben, květen, říjen, listopad, prosinec
Chování během pstruhového režimu:

lov všemi povolenými způsoby ze všech břehů

lov na položenou a na plavanou zakázán z hráze a 25 m od ní po obou březích

platí zákaz používání živočišných nástrah

žádáme všechny rybáře o sportovní techniku lovu ryb, nepraktikujte nesportovní lov pstruhů a sivenů na plavanou „chyť a pusť“

vnadění omezeno na maximálně 1 litr sypké směsi nebo maximálně 1 kg boilies denně

II. mimopstruhový režim
Měsíce: červen, červenec, srpen a září.
Chování během mimopstruhového režimu:

lov všemi povolenými způsoby ze všech břehů,

lov z hráze pouze muškaření a přívlač

povoleny i živočišné nástrahy, a to pouze bezobratlí (žížaly, červi, hmyz, krevety…)

lov na živou i mrtvou rybku zakázán

vnadění omezeno na maximálně 1 litr sypké směsi nebo maximálně 1 kg boilies denně

III. režim odlovu ryb pod ledem

Měsíce: leden, únor

Specifická pravidla odlovu ryb na dírkách jsou uvedena na povolenkách k odlovu.

Při klimatických podmínkách, které neodpovídají běžným podmínkám, může být trvání jednotlivých režimů změněno.

Celoročně jsou hájeny barevné formy kapra (koi-kapr) jeseteři, sumeček skvrnitý, okounek pstruhový, mník jednovousý a dále všichni zákonem chránění vodní živočichové.

Obsádka „Štičího rybníku“ je hájena celoročně.

Od 1. ledna do 15. června jsou hájeny tyto druhy ryb: candát obecný, štika obecná, bolen dravý

Na přítoku (cedulemi vyznačené trdliště) je rybolov zakázán celoročně.

V zájmu hájení po vysazení může majitel stanovit zákaz lovu ryb v revíru.

ZÁKAZ PŘIVLASTŇOVÁNÍ RYB NEDOSAHUJÍCÍCH NEJMENŠÍ STANOVENÉ DÉLKY A PŘESAHUJÍCI MAXIMÁLNÍ POVOLENOU DÉLKU!

Tato délka se měří od předního konce hlavy až k nejzazšímu konci ocasní ploutve.

Ryba Lovná délka minimální Lovná délka maximální
Amur bílý 50 cm 70 cm
Bolen dravý 40 cm
Candát obecný 45 cm
Jeseteři hájen celoročně hájen celoročně
Kapr obecný 40 cm 60 cm
Koi-kapr hájen celoročně hájen celoročně
Lín obecný 28 cm
Mník jednovousý hájen celoročně hájen celoročně
Okounek pstruhový hájen celoročně hájen celoročně
Okoun říční 28 cm
Pstruh duhový a potoční 28 cm 45 cm
Siven americký 28 cm
Sumec velký 70 cm
Sumeček skvrnitý hájen celoročně hájen celoročně
Štika obecná 50 cm
Tolstolobik bílý a pestrý 50 cm
Úhoř říční 55 cm

PODBĚRÁK, PODLOŽKA s okrajen = vanička, PEAN, OSVĚTLENÍ

PODBĚRÁK i PODLOŽKA musí být dostatečně velké, aby se do nich vešla celá ryba.

Nesmí obsahovat velká oka, nebo trhliny, v kterých může dojít k poranění ryby, zejména ploutví.

Podložka musí být po celou dobu, co je v ní ryba, mokrá.

Povinné vybavení je možno sdílet pouze malou skupinou rybářů tak, aby dostupnost a vzdálenost vybavení od rybáře neohrožovaly zdraví ryb.

Vybavení musí být funkční, aby vinnou jeho špatného stavu nebylo ublíženo rybě.

Podložka není vyžadována při lovu na přívlač, nebo muškaření, pokud jsou ryby uvolňovány ve vodě.

Originální háčky bez protihrotu (háček nemůže být zamáčnutý ani upilovaný).

Osvětlení je vyžadováno pouze při lovu po západu slunce.

 1. Je vyžadováno ohleduplné chování k ostatním rybářů, rybám a okolní přírodě.
 2. Rybář, i jeho doprovod, je povinen na místě udržovat pořádek. Je zakázáno ponechávat odpadky na břehu anebo je odhazovat do vody.
  V areálu jsou umístěny nádoby na tříděný odpad, prosím využívejte je.
 3. Zakazuje se jakékoliv poškozování vodních staveb a břehového opevnění-záhozů a dlažeb.
 4. Při lovu musí být lovci u prutů přítomni tak, aby v případě potřeby mohli s nimi manipulovat.
 5. Focení s rybou musí trvat co nejkratší dobu. Ryba může býti focena na břehu pouze v kleče nad vaničkou. Velké ryby mohou být foceny pouze ve vodě.
 6. Rybář je povinen poskytnout majiteli, porybným a kontrolním orgánům účinnou pomoc a podporu při kontrolní činnosti na přehradě.
 7. Stanování, bivakování je povoleno pouze s platnou povolenkou a se souhlasem majitele.
 8. Při lovu po západu slunce je povinnost označit své lovné místo zdrojem světla.
 9. Doba setrvání na lovném místě je max. 30 min. před a 30 min. po uplynutí povolené doby lovu.
 10. Je zakázano vjíždět vozidlem na hráz, parkovat vozidlo či vjíždět vozidlem k vodě po denní době lovu.
 11. Vstup do vody za jakýmkoliv účelem jiným než manipulace a focení s rybou je přísně zakázán! (=zákaz koupání)

Denní doba lovu se stanovuje takto (v čase platném v té době):

Leden, Únor, Březen, Listopad, Prosinec 08:00
17:00
Duben, Říjen 07:00
19:00
Květen, Červen, Červenec, Srpen, Září 06:00

21:00

 1. Vnadění během celého roku je omezeno na max. 1 litr sypké směsi nebo 1kg boilies denně na osobu.
 2. S ohledem na zdraví ryb je zakázáno používání neupravených – tvrdých zrnin, krmiv plesnivých, kvasících či jinak znehodnocených.
 3. Při lovu na položenou platí zákaz používání pevných montáží, kdy je návazec pevně přidělán k zátěži anebo ke krmítku tj. (srkačky, helikoptéry aj.). Je nutno použít tzv. únikové (průběžné) montáže, tzn. když dojde k utržení ryby, musí v ní zůstat zaseknutý pouze háček s vlascem, nikoliv zátěž nebo krmítko
 4. Je zakázáno lovit na bójky.
 5. Je zakázáno používání šokových a odhozových šňůr
 6. Je zakázáno lovit na živou či mrtvou rybku.
 7. Je zakázáno používat k označení lovného místa jakékoliv bójky nebo markery.
 8. Lodě, čluny, modely na dálkové ovládání jsou zakázány k lovu, vnadění, sondování lovného místa, stejně tak i pro rekreační účely.
 9. Je zakázáno lovit na háčky s protihrotem.

PŘI VŠECH ZPŮSOBECH LOVU JE POVOLENO POUŽÍVAT POUZE HÁČKY BEZ PROTIHROTU

 1. Kdo loví ryby udicí smí k tomu používat nejvýše dvou prutů (při koupi povolenky chyť a pusť nejvýše tří prutů), každý nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými háčky bez protihrotu.
 2. Při lovu na položenou, kdy je předpoklad velkých úlovků je povinnost mít dostatečně zachovalý a silný vlasec – minimálně však 0,3 mm.
 3. Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být další prut nastražen. Při přívlači se smí lovit jen s jednou nástrahou. Ta může být vybavena jen jedním jednoháčkem bez protihrotu.
 4. Při muškaření je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být další prut nastražen, smí být použit muškařský prut, muškařský naviják a muškařská šňůra podle běžných zvyklostí. Jako nástrahy smí být použito jen umělých mušek v počtu 1-3 na návazci.
 5. Při lovu musí mít rybář vyprošťovač háčků (peán, pinzetu nebo klíšťky), míru pro zjištění délky ponechaných ryb, podběrák dostatečně velký tak, aby při podebrání byla celá ryba v síťce, oka podběráku musí být malá, aby se ploutve nezamotávaly do sakoviny (tím, že se ryba zamotá do sakoviny, tak se poškodí), vlastní vezírek, ve kterém ponechané ryby přechovává a podložku s okrajem pod ryby dostatečně velkou tak, aby celá ryba byla na podložce a aby žádná část těla ryby neležela na zemi. Podložka pod rybou musí být vždy mokrá.
 6. Zdolaná ryba, kterou si lovící nemíní ponechat musí být vypnuta z háčku ve vodě, bez zbytečného pokládání na břeh a jiného poškozování.
 7. Lov z bellyboatů povolen jen v max. počtu 5 ks na vodní ploše. POUZE PONDĚLÍ AŽ ČTVRTEK
 1. Ponechané 4 ks malé ryby (okoun, lín, úhoř, pstruh a siven) se počítají za 1 ks ryby ost. ušlechtilé (kapr, amur, bolen, tolstolobik).
 2. Každý lovec ryb musí mít u sebe platnou povolenku a doklad totožnosti. Povolenka je nepřenosná a platí pro jednu osobu.
 3. Před započetím rybolovu je lovící povinen do povolenky datum. Lov bez označení této povinnosti se považuje za pytláctví. Povinnost platí v plném rozsahu i pro držitele jednodenní povolenky.
 4. Limit na celoroční povolenku je 9ks dravce (štika, candát, sumec) nebo 18ks ost. ušlechtilé ryby (kapr, amur, bolen, tolstolobik) nebo 72ks malé ryby (okoun, lín, úhoř, pstruh či siven). Držitel celoroční povolenky si může denně ponechat nejvýše 7kg všech ryb. Dojde-li k překročení limitu poslední ulovenou rybou, lze si tuto rybu ponechat. V tomto úlovku smí být nejvýše 1ks dravce (štika, candát, sumec) nebo 1ks ost. ušlechtilé ryby (kapr, amur, bolen, tolstolobik) nebo 4ks malé ryby (okoun, lín, úhoř, pstruh čí siven). Po ulovení a ponechání denního limitu ryb, končí denní lov i když ulovené ryby nedosahují polovenou maximální hmotnost 7kg. Po naplnění ročního limitu povolenky, končí její platnost a držitel je povinen ji odevzdat do 5 dnů.
 5. Držitel týdenní povolenky (7 dní) je oprávněn si ponechat nejvýše 3 ks dravce nebo 6 ks ost. ušlechtilých ryb nebo 24 ks malé ryby. Po naplnění limitu povolenky je lovící povinen lov ukončit.
 6. Limit denní povolenky je 1 ks ost. ušlecht. ryby, nebo 4 ks malé ryby. Maximální hmotnost úlovku je omezena denním limitem 7 kg. Po naplnění denního limitu je lovící povinen lov ukončit, ale má možnost zakoupit si další povolenku.
 7. Při úlovku a ponechání si ryby, která má stanovené míry a denní limit je lovec povinen tuto skutečnost zapsat ihned do záznamu s označením druhu a délky ryby (cm). Ponechaná ryba musí být zapsána do záznamu o úlovcích ještě dříve, než lovící pokračuje v lovu. Počet a hmotnost ostatních ryb, které si rybář ponechal je povinen zapsat do záznamu před odchodem od vody, tj. po skončení lovu. Nedosáhne-li rybář úlovku je povinen si příslušný záznam proškrtnout.
 8. Vyplněný záznam o úlovcích musí držitel povolenky vrátit majiteli, a to i když nedocílil žádného úlovku. Záznam je také možno odevzdat do schránky u vývěsky na mostku.
 9. Při zakoupení některé z povolenek typu „chyť a pusť“ se lovící řídí rybářským řádem. Všechny ulovené ryby ale již ve vodě uvolní (pokud vězí takovéto rybě háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout) a žádnou si nesmí ponechat. Smí používat pouze jednoháčky bez protihrotu. Při lovu na položenou a plavanou smí mít rybář nastraženy 3 pruty.

Ryba, která byla vytažena na břeh, podebrána, poškozena příliš hlubokým zaseknutím nástrahy, stiskem, nebo jinak, nesmí být puštěna zpět, lovící je povinen si tuto ponechat, přičemž se mu započítává do denního limitu.

Je zakázáno upevňovat ryby provlečením za skřele nebo jiným nešetrným způsobem ji přivazovat, případně nechat nezabité ryby uhynout.

Při vylovení ryby na břeh je rybář povinen zacházet s ní šetrně. Je nutno použít podběrák a podložku pod ryby.

Ryby, které nedosahují stanovené min. míry nebo přesahují stanovenou max. míru musejí být šetrně vráceny do vody. Uvolňujeme je pokud možno ve vodě bez zbytečné manipulace na břehu. Pokud vězí takovéto rybě háček hluboko v jícnu, je nutno háček odstřihnout.

Lovec uchovává po zapsaní ryby živé ve vlastním vezírku či ekosaku, lososovité ryby po ulovení, které si chce ponechat musí ihned zapsat a usmrtit.

Ryba uložená ve vezírku se považuje za ponechanou. Je zakázáno vyměňovat ve vezírku umístněné ryby za nově chycené. Zakazuje se používání společných vezírků.

Je zakázáno přechovávat ve vezírku ryby ulovené na jiných revírech nebo jiného rybáře.

Není dovoleno darovat rybu přímo u vody.

Jakékoliv opracování ulovených ryb je nutné provádět jen na místě tomu určeném

porcovací stůl u hlavní chaty – vždy po sobě ukliďte

rybí odpady i uhynulé ryby odkládejte do přistavené nádoby dle pokynů obsluhy

pokud bude rybář přistižen, že rybu kuchá u vody, bude mu odebrána povolenka

Nerybařící doprovod se rovněž řídí rybářským řádem.

Rybář je povinen seznámit svůj doprovod s pravidly pobytu v areálu přehrady, neboť za jeho chování může nést zodpovědnost.

Po skončení denní doby lovu se smí v areálu přehrady pohybovat pouze rybáři s platnou povolenkou a jejich doprovod řádně zapsaný v povolence.

O všechny výjimky musí být žádáno s dostatečným předstihem.

Jsou platné pouze výjimky řádně zapsané do povolenky personálem přehrady!

Koupí povolenky souhlasí lovící i jeho doprovod s případnou kontrolou na vyzvání pracovníků zmocněných majitelem, a to včetně zavazadel a vozidla.

Nedodržení kterékoliv části tohoto rybářského řádu bude řešeno podle závažnosti přestupku i odebráním povolenky.

Rybářům, kterým byla odebrána povolenka, již nebude nová vydána.

Vjezd motorových vozidel do míst, kde je to zakázáno, bude trestán odebráním povolenky k lovu.

Odebráním povolenky k lovu bude taktéž trestán lov bez zápisu do záznamu o úlovcích (datum, počet ponechaných ryb, …).
Jakékoliv vážnější porušení výše uvedených zásad bude mít za následek odebrání povolenky a okamžitou ztrátu všech práv k rybolovu v revíru